Thạch Kiếm – Eiji Yoshikawa


Sachaudio.net – Thạch Kiếm là bộ truyện thiền học kiếm đạo Nhật-bản, tiểu-thuyết-hoá cuộc đời của Cung Bản Vũ Tàng (Miyamoto Musashi), căn-cứ vào những sự-kiện lịch-sử Nhật-bản thời tiền bán thế-kỷ 17, mở đầu giai-đoạn Shõgun. Nhân vật chính trong truyện là một con người thật, một kiếm-khách lừng danh của dân tộc Nhật. Về già, ông tu-luyện trong một hang đá, soạn bộ Ngũ Đại Kỳ Thư, được áp-dụng như phương-châm trong giới võ-sĩ-đạo, binh-gia và sau này, trong các ngành kinh-thương, kỹ-nghệ, đã đưa Nhật-bản từ một quốc-gia bị đánh bom nguyên-tử, bại trận năm 1945, trở thành một trong 8 siêu cường kinh-tế thế-giới trong vòng 30 năm…

—–*****—–

Tác giả: Eiji Yoshikawa – Người thực hiện: Tịnh Khẩu

Sách audio .net